ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assist in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assist in*, -assist in-

assist in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assist in (phrv.) ช่วยในเรื่อง See also: ช่วยทำ Syn. assist at, assist with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We need an assist in confirming visuals now.ขอความร่วมมือเรื่องภาพเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด่วน.
The Party and country will assist in your relocation.ทางการจะจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับพวกคุณ
We've been invited by the rcmp to assist in an ongoing investigation.เราได้รับการร้องขอจากตำรวจ RCM ให้เข้ามาช่วยการสืบสวน
Our mission is to assess the condition of Vulcan and assist in evacuations if necessary.ภารกิจเราคือประเมินความเสียหายบนดาววัลแคน และช่วยเหลืออพยพผู้คนหากว่าจำเป็น
Perhaps, upon occasions you might be requested to assist in coping with with some minor event.เจอกันสัปดาห์หน้า? เราจะเจอกันทุกวัน อ่า ฮ่า ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ
Oh, that was the lamest assist in history.โอ้ว นั่นมันใช้ไม่ได้ที่สุดในประวัติศาสตร์การช่วยเหลือ
This is my partner, Agent Rendall... and we're here because the bureau was asked by the local authorities to assist in the investigation of Alison Di Laurentis' murder.นี่คู่หูฉัน จนท.แรนเดลล์ เรามาที่นี่เพราะ... ถูกขอให้ มาช่วยสืบสวน
Tell your father, he will be asked to assist in the investigation as a witness.บอกพ่อคุณว่า จะเชิญเขาไปเป็นพยานในการสอบสวน
Houston Grey to assist in the investigation.ฮิวส์ตัน เกรส มาช่วยเราในการพิสูจน์
You see, these talents you speak of make you particularly well-suited to assist in my next endeavor.ที่คุณจะมาช่วยงานต่อไปของผม
We'll do anything at all to assist in your investigation.เราจะทำทุกอย่าง เพื่อช่วยการสืบสวนของพวกคุณ
We need units to assist in Watertown.พบครั้งสุดท้ายที่ถนนเด็กซเตอร์ เราต้องการกำลังเสริมที่วอเทอร์ทาวน์

assist in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮办[bāng bàn, ㄅㄤ ㄅㄢˋ, 帮办 / 幫辦] assist in managing; deputy

assist in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assist in
Back to top