ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assist at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assist at*, -assist at-

assist at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assist at (phrv.) ช่วยในเรื่อง See also: ช่วยทำ Syn. assist in, assist with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To assist at the birth of an independent India and to welcome her as an equal member in the British Commonwealth of Nations.เพื่อช่วยให้อินเดียได้เป็นเอกราช และเพื่อต้อนรับอินเดียในฐานะ สมาชิกของเครือจักรภพอังกฤษ
To assist at my death?จะช่วยให้ข้าตายงั้นหรอ ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assist at
Back to top