ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assent to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assent to*, -assent to-

assent to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assent to (phrv.) เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses) See also: เห็นพ้องกับ Syn. agree to
assent to consent to (phrv.) อนุมัติ See also: ยอมรับ Syn. accede to, acquiesce in, dissent from

assent to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
諾する[だくする, dakusuru] (vs-s,vt) to consent to; to assent to

assent to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assent to
Back to top