ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ashmatic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ashmatic*, -ashmatic-

ashmatic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ashmatic (n.) คนป่วย Syn. bronchitic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ashmatic
Back to top