ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as well as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as well as*, -as well as-

as well as ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone expects me to do as well as the othersทุกคนคาดหวังให้ฉันทำแบบเดียวกับคนอื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm saying we can't hope to win the Cold War... unless we remember what we're for, as well as what we're against.{\cHFFFFFF}I'm saying we can't hope to win the Cold War... {\cHFFFFFF}unless we remember what we're for, {\cHFFFFFF}as well as what we're against.
You want to see it open as well as I.คุณอยากจะเปิดมันออกดูเหมือนกับที่ผมเป็น
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
We've already sold the film rights to his new book... as well as publication rights in eighteen languages...เรากำลังขายลิขสิทธิ์หนังสือเล่มใหม่ของเขา ให้กับบริษัทภาพยนตร์ อีกทั้งลิขสิทธิ์ในการแปลอีกสิบแปดภาษา
It was the favourite wish of his mother as well as hers.มันเป็นความปรารถนา ที่ยินยอมโดยดีจากแม่ของเขา
No, it is all forgotten! Perhaps I didn't always love him as well as I do now.ไม่หรอกมันถูกลืมไปหมดแล้ว บางทีฉันอาจไม่ได้รักเขามากเหมือนที่รักอยู่ตอนนี้
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง
Believe you've already met our tireless research assistant, Mr. Fisher as well as his cologne.เชื่อว่าคุณได้พบแล้ว ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเรา ผู้ช่วยวิจัยนายฟิชเชอร์ เช่นเดียวกับโคโลญจ์ของเขา
But I think we all know that person is not gonna represent you as well as I can.แต่คนคนนั้นคงทำงานให้คุณไม่ดีเท่าผมหรอก
I will not suffer more. Are you not reading as well as not writing?ฉันจะไม่ยอมทุกข์ทรมานอีกต่อไป คุณคงไม่ได้อ่านพอๆกับที่ไม่ได้เขียนใช่มั้ย
Administered 80 milligrams Promozine HCI and six milligrams Sumattrapan orally, as well as one milligram Dihydroric-atamine-mezilayte by subcutaneous injection.ใช้ยาฉีด Promozine HCI 80 มิลลิกรัม ยาเม็ด Sumattrapan 6 มิลลิกรัม รวมทั้ง Di-hydroric-atamine mezilayteas อีก 1 มิลลิกรัม
Is it going as well as you hoped,...คุณแหละเอาวัณโรคไป คนสูบบุหรี่อย่างฉัน ไปได้ไม่กี่ที่ โอเค, ดี, ก็ได้-- (ไอ)

as well as ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以及[yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ, 以及] as well as; too; and

as well as ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P)
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles)
のみならず[, nominarazu] (conj) (See だけでなく) besides; as well as
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing
京都五山[きょうとござん, kyoutogozan] (n) Kyoto Gozan; the five most important Rinzai temples of Kyoto, as well as Nanzen-ji
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
波止;波戸[はと, hato] (n) (See 防波堤) narrow structure made of stone extending from the shore to the open sea and used to break incoming waves as well as to load and unload good unto ships
許りでなく[ばかりでなく, bakaridenaku] (exp) (uk) not only ... but (also); as well as ...
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P)
及び[および, oyobi] (conj) and; as well as; (P)

as well as ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation FR:
ก็ตาม[adv.] (kø tām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
นอกเหนือ[prep.] (nøkneūa) EN: as well as ; including ; over and above ; ab extra FR:
รวมทั้ง[X] (rūamthang) EN: including ; as well as ; inclusive of FR: incluant ; y compris
ตลอดจน[conj.] (taløtjon) EN: including ; covering ; and ; as well as ; along with FR: ainsi que ; incluant
ตลอดถึง[X] (taløt theun) EN: as well as ; including FR:
แถม[prep.] (thaēm) EN: in addition ; plus ; as well as ; besides FR: en prime ; pour couronner le tout
ทั้ง[adv.] (thang) EN: and together with ; as well as ; both ; and FR: à la fois ; tant … que …

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as well as
Back to top