ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arouse from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arouse from*, -arouse from-

arouse from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arouse from (phrv.) ปลุกให้ตื่นจาก Syn. wake from
arouse from (.) กระตุ้นให้พ้นจาก Syn. awaken from

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arouse from
Back to top