ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apprarition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apprarition*, -apprarition-

apprarition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apprarition (n.) ผี See also: ปีศาจ, วิญญาณ Syn. phantom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apprarition
Back to top