ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apply to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apply to*, -apply to-

apply to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apply to (phrv.) สมัคร (งาน, เรียน) กับ See also: ยื่นขอสมัครต่อ Syn. make to
apply to (phrv.) ทำให้เกี่ยวข้องกับ See also: ทำให้มีผลต่อ, นำไปใช้กับ Syn. refer to
apply to (phrv.) ทำให้ทำงานหนัก See also: ทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากกับ
apply to (phrv.) ใช้ (บางสิ่งเช่น ความสามารถ) เพื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใช้กับ (v.) apply to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I don't think the word "just" could apply to you about anything.ผมไม่คิดว่าคุณเหมือนสาวใช้ซักนิด
And you wouldn't know about sleepin' sittin' up in a hospital room... for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes... that the terms "visiting hours" don't apply to you.เธอไม่รู้หรอกว่าไอ้การนั่งหลับ ในห้องผู้ป่วย 2 เดือน กุมมือเธอไว้ เพื่อหมอจะได้เห็นตาเธอ เหมือนเป็นการสัญญาว่า เธอจะอยู่ในโรงพยาบาล
My top schools where I want to apply to are Oxford and the Sorbonne.มหาวิทยาลัยที่ผมอยากสมัครเรียนก็คือ อ็อกซ์ฟอร์ดกับซอร์บอร์น
Why did you apply to this school?ทำไมที่คุณมาอยู่โรงเรียนนี้?
That doesn't apply to you, you're not a member of the yakuza.นั่นใช้กับนายไม่ได้ นายไม่ได้เป็นยากูซ่า
We could go through the characteristics that define this particular disorder one by one and see how they might apply to corporations.เราสามารถพิจารณาดูบุคลิกลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงอาการวิปลาสทางจิตทีละข้อ ๆ และดูว่ามันสามารถใช้กับบรรษัทได้หรือไม่
The terms what applied to me apply to you as well.อะไรที่ฉันต้องทำ.. นายก็ต้องทำ
That non-disclosure shit does not apply to me.สิ่งที่ไม่มีตัวตนนั้น มันไม่ควรรวมถึงฉันด้วย
West, you're the one who said that we were special, that the rules didn't apply to us.เวสท์ เธอพูดเองว่าเราพิเศษ ว่ากฎใช้กับเราไม่ได้
Is eligible to apply to the f.b.i.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเอฟบีไอได้ทั้งหมด
Aah! And if everything works out, maybe you'll apply To the professional children's schoolและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ลูกอาจจะได้เข้าเรียน ในเทอมหน้า/เหมือนกับ VeraWang.กรี๊ดดด
Bart and lil's list of rules doesn't apply to me?แบสกับลิลลี่ตั้งกฏที่ไม่มีผลต่อฉัน

apply to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报关[bào guān, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ, 报关 / 報關] declare at customs; apply to customs

apply to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
捩じり[ねじり, nejiri] (n,vs) torsion; apply torque
準じる[じゅんじる, junjiru] (v1,vi) to follow; to conform; to apply to; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
準じる[じゅんじる, junjiru] Thai: ยึดตามแบบ English: to apply to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apply to
Back to top