ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appear for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appear for*, -appear for-

appear for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appear for (phrv.) เป็นทนายให้ Syn. act for, plead for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another bizarre turn today in the World Chess Championships, when Bobby Fischer failed to appear for the opening ceremonies.หมากรุกชิงแชมป์โลก เกิดเรื่องพิลึกอีกในวันนี้ เมื่อบ๊อบบี้ ฟิสเชอร์ไม่มาร่วมพิธีเปิด
$ 100,000 and these records will disappear forever.ขอแค่ $100,000 เหรียญ แล้วทุกอย่างจะหายไปชั่วนิรันดร์
It didn't reappear for more than a thousand years, when knights from the First Crusade discovered secret vaults beneath the Temple of Solomon.ไม่มีใครพบเห็นอีกนับพันปี. เมื่อเหล่าอัศวินจากสงครามครูเสดครั้งแรก ค้นพบอุโมงค์หลังวิหารโซโลมอน.
White spreads little by little over their body, which disappear forever.ความขาวแผ่ขยาย ทีละเล็กละน้อย ปกคลุมร่างของเขา ซึ่งสูญหายไปตลอดกาล
I lose control of this thong, it could disappear for days.ก้าวไม่ดี ขยับตกร่อง มันจะผลุบหายเข้าไปเป็นวัน
Hole up in a house somewhere. Disappear for a few weeks.ซ่อนตัวในบ้าน เก็บตัวสักสองอาทิตย์
There are tons of evil human beings who should disappear for the rest of the people!มีคนเลวมากมาย ที่ควรจะต้องหายไป
I need you to disappear for a while, okay?ฉันอยากให้นายหายตัวไปสักพัก
Makes people disappear forever.มันทำให้คนหายตัวไปตลอดกาล
I might disappear for a while.ฉันจะหายตัวไปซักแปปน่ะ
I was thinking I would just disappear for a whileฉันกำลังคิดว่าฉันจะทำตัวหายไปสักพัก
You disappear for a month and come back with a sense of humor?คุณหายไปเป็นเดือน และกลับมาด้วยความรู้สึกเนี่ยนะ?

appear for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายต๋อม[v. exp.] (hāi tǿm) EN: vanish ; disappear for a long time FR: s'évanouir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appear for
Back to top