ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appear at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appear at*, -appear at-

appear at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appear at (phrv.) ปรากฏตัวขึ้นที่ (เวลาหรือสถานที่) See also: มาถึง
appear at (phrv.) แสดงที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Why have you chosen to appear at this time?"ทำไมท่านเลือกปรากฏกายในตอนนี้
That's why you sang The 365 Step March and you didn't appear at the partyนั่นซิ ว่าทำไมเธอร้องเพลง The 365 Step March แล้วก็ไม่อยู่ร่วมงานเลี้ยง
Then suddenly, who should appear at the bank of the loch to this traveler but a sea spirit.ทันใดนั้นก็มีสิ่งนึงปรากฏอยู่ริมฝั่ง ของทะเลสาปต่อหน้าเขา..
From now on, never appear at our house.จากนี้ไป, อย่าได้มาปรากฎตัวที่บ้านเราอีก
In order to appear at the south staircase on the 1st floor Tsukumo-sensei would have had to pass from the north stair to the south stair through the 2nd floor hallway and taken the stairs down from there.การที่จะไปปรากฏตัวตรงทางเดินของบันไดทางใต้ชั้นที่ 1 สึคุโมะเซ็นเซย์จะต้องผ่านบันไดทางเหนือ ไปยังบันไดทางใต้โดยผ่านทางเดินของชั้น 2
Nate, symptoms can be dormant for months or not even appear at all.เนท อาการบางอย่างอาจไม่แสดงออกได้เป็นเดือน หรือแสดงออกมาไม่หมด แต่คุณก็ยังเป็นพาหะได้นะ
The Hong Byuk Seo revealed that he'll appear at Woonjong Street as his next target.ฮองบุคโซบอกว่าเขาจะปรากฏตัวที่ถนนวูนจงเป็นเป้าหมายต่อไป
The Hong Byuk Seo must not appear at Woonjong Street tonight.ฮองบยุคโซวจะต้องไม่ปรากฏตัวที่ถนนวอนจองคืนนี้
We can't appear at the workshop together since we're pretending not to know each other.เราไปด้วยกันไม่ได้แล้ว ในเมื่อ เราแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกัน
First you say you want me to appear at your fund-raisers, but now you say you never want me to go anywhere near your fund-raisers.ห้ามผมเข้าใกล้งานของคุณอีก ขอโทษที แต่นั่นฟังดูกำกวมสิ้นดี เอาอีกแล้ว
Look, I didn't bring it up because I didn't want to ask you to appear at the hearing.ฟังนะ ที่ผมไม่ได้บอกคุณ ก็เพราะผมไม่ต้องการขอให้คุณ เข้าไปเกี่ยวในการให้ความ
At long last, Bobby Fischer arrived in Reykjavik today after months of speculation that he wouldn't appear at all.ในที่สุดบ๊อบบี้ ฟิสเชอร์ก็มาถึงเรคยาวิกวันนี้ หลังจากคาดเดากันหลายเดือนว่าเขาจะไม่มา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appear at
Back to top