ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apathetically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apathetically*, -apathetically-

apathetically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apathetically (adv.) อย่างเรื่อยๆ See also: อย่างไม่สนใจ Syn. indifferently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apathetically
Back to top