ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annually

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annually*, -annually-

annually ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาปี (adv.) annually See also: yearly, year round, whole year, throughout the year Syn. ตลอดปี, ทั้งปี, ชั่วนาตาปี

annually ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods)
半年毎に[はんねんごとに, hannengotoni] (adv) semiannually
年々(P);年年[ねんねん(P);としどし, nennen (P); toshidoshi] (n-adv,n-t) years; year by year; annually; considering his age; (P)
毎年[まいとし(P);まいねん(P), maitoshi (P); mainen (P)] (n-t) every year; yearly; annually; (P)
逐年[ちくねん, chikunen] (adv) annually; year by year
隔年[かくねん, kakunen] (n-adv,n-t) biannually; every second year; every other year

annually ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประจำปี[adv.] (prajam pī) EN: annually ; yearly FR: annuellement ; chaque année
ทุกปี[adv.] (thūk pī) EN: annual ; annually ; every year ; year after year FR: annuel ; annuellement ; chaque année
ทุก ๆ ปี = ทุกๆ ปี[adv.] (thuk-thuk p) EN: annually FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annually
Back to top