ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alternate with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alternate with*, -alternate with-

alternate with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alternate with (phrv.) สลับกับ See also: เปลี่ยนกลับไปกลับมา, สลับ Syn. interchange with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Picture deadline is Thursday and finals study groups alternate with all of the above. Questions?ส่วนกลุ่มเด็กเรียนก็สลับกันมา มีคำถามอีกมั้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alternate with
Back to top