ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

all of a sudden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *all of a sudden*, -all of a sudden-

all of a sudden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
all of a sudden (idm.) ทันทีทันใด See also: อย่างปุบปับ, ในทันทีทันใด
all of a sudden (idm.) ทันทีทันใด See also: ทันที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Now all of a sudden some strange things are happening to m# ตั้งแต่ตอนนี้เริ่มมีสิ่งแปลกๆกำลังเกิดขึ้น #
And all of a sudden I blanked.ปุบปับลืมหมด พูดอะไรไม่ออก
In a diner once, a blind woman turned to me all of a sudden and asked me to pass her the mustard.ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หญิงตาบอด / หันมาที่ฉันและมันก็เกิดขึ้น... ...เธอขอให้ฉันช่วยส่งมัสตาร์ดให้เธอ
Anyway, the big day comes, I' m all packed up and waiting in the car to take me to the airport to pick up mummy who came from Munich to get me up to school when all of a sudden Lulu starts reading the Bible to me.อย่างไรก็ตาม วันนั้นก็มาถึง ฉันเก็บกระเป๋าและคอยอย่างใจเย็น ในรถที่จะพาฉันไปสนามบินเพื่อพบกับแม่ ที่เดินทางมาจาก มิวนิค เพื่อพาฉันกลับบ้าน
Then, all of a sudden there it is like a monstrous tidal wave.แต่ ไม่ทันตั้งตัว มันก็เกิดขึ้น เหมือนกับคลื่นใต้น้ำขนาดใหญ่
Is it me, or does this party all of a sudden suck?นี่ฉันคิดไปเอง หรือปาร์ตี้นี้ห่วยแตกชะมัด!
You can't all of a sudden be my best friend just because you had a bad day.หนูไม่รับพ่อเป็นเพื่อนสนิทแค่เพราะผ่านเรื่องแย่ๆมาหรอก
Couple months went by, he was ready to come home in 3 days, learned how to walk and everything then all of a sudden he just fucking slid back in the coma and then just right after that he was fucking gone, you know?หมอบอกเขาจะกลับบ้านได้ใน 3 วัน เริ่มฝึกเดินใหม่ ทุกสิ่งที่ผ่านมา จนถึงที่เค้าต้องเข้าขั้นโคม่า กำลังดีขึ้นๆ
This illness that I'm suffering from waaraan ik lijd Which makes me pass out all of a sudden It's called narcolepsy.ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ฉันทรมานมาตลอดจาก... ...waaraan ik lijd... มันมักเกิดโดยไม่รู้ตัว
You kind of go out for your lunch break you're sitting in the park and people are kind of out there talking in the park and bang all of a sudden you hear another message.พอคุณออกไปกินอาหารเที่ยง คุณนั่งในสวนสาธารณะและมีคนอยู่ที่นั่น คุยกันอยู่ในสวน แบ็ง!
We've told the superiors that she had died of illness but if she appears all of a sudden to tell the truth it's hard to know how Head Lady will react even though she's on our sideนี้แหละที่เป็นปัญหา ตอนนั้นเราทูลเบื้องบนว่านางป่วยตาย แล้วจู่ๆโผ่มา แล้วถ้าเกิดนางเอาเรื่องในอดีตมาแฉ แม้ว่าซังกุงปกครองจะเป็นคนของเรา แต่ก็ไม่รู้ว่านางจะเข้าข้างใครกันแน่
I didn't realize all of a sudden you're the most honest guy on the planet.ฉันไม่ทันคิด ว่าคุณจะเป็นคนที่ ซื่อสัตยที่สุด์บนโลกนี้

all of a sudden ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shà, ㄕㄚˋ, 霎] all of a sudden; drizzle
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, 一下子] in a short while; all at once; all of a sudden
忽然[hū rán, ㄏㄨ ㄖㄢˊ, 忽然] suddenly; all of a sudden
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, 一下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once

all of a sudden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
突如として[とつじょとして, totsujotoshite] (adv) suddenly; all of a sudden
豁然[かつぜん, katsuzen] (n,adj-t,adv-to) spread out; broad; all of a sudden
豁然大悟[かつぜんたいご, katsuzentaigo] (n,vs) suddenly seeing the light; achieving full enlightenment all of a sudden
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly
俄然[がぜん, gazen] (adv) suddenly; all of a sudden; abruptly
出し抜け[だしぬけ, dashinuke] (adj-na,n) all of a sudden; unexpected
突如[とつじょ, totsujo] (adv) suddenly; all of a sudden; (P)
行き成り(P);行き成;行成(io)[いきなり(P);ゆきなり, ikinari (P); yukinari] (adv,adj-no) (uk) abruptly; suddenly; all of a sudden; without warning; (P)

all of a sudden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
ฮวบฮาบ[adv.] (hūap-hāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; all of a sudden FR:
จู่ ๆ = จู่ๆ[adv.] (jū-jū) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden FR: soudainement ; brusquement
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden FR: arriver soudainement ; se produire soudainement

all of a sudden ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า all of a sudden
Back to top