ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

all but

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *all but*, -all but-

all but ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
all but (adv.) เกือบจะ See also: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง Syn. nearly

all but ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around
ナースコール[, na-suko-ru] (n) nurse call; a patient's call button in a hospital
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P)

all but ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part
เล็กพริกขี้หนู[adj. (loc.)] (lekphrikkhī) EN: small but feisty FR: petit mais vaillant
นกคุ่มอืดเล็ก[n. exp.] (nok khum eū) EN: Small Buttonquail ; Little Buttonquail ; Kurrichane Buttonquail ; Common Buttonquail ; Andalusian Hemipode FR: Turnix d’Andalousie [m] ; Turnix mugissant [m] ; Turnix sauvage [m] ; Turnix d'Afrique [m] ; Turnix tachydrome [m] ; Caille bédouine [f]

all but ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klingelknopf {m}bell push; call button

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า all but
Back to top