ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

all at once

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *all at once*, -all at once-

all at once ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
all at once (idm.) ทันทีทันใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"And all at once the trouble started.♪ ฉับพลันทันใดก็เกิดปัญหา ♪
And what would statesmen do for fun If all at once the world was one?พรุ่งนี้ฉันก็จะไร้งานทำ แล้วรัฐบุรุษจะสนุกได้อย่างไร เมื่อโลกกลายเป็นหนึ่งเดียว
Sometimes I feel like I'm seeing it all at once and it's too much.บางครั้ง เห็นเพียงสิ่งเดียวก็รู้สึกว่ามากเกินพอ
Bringing them all together all at once --พาพวกมันมาอยู่รวมกัน
* I'll never know what made it so * * exciting * * why all at once my heart * * took flight *# ฉันไม่เคยรู้ว่าอะไรทำให้ # # น่าตื่นเต้น # # เมื่อหัวใจฉันได้ #
So I could tell you all at once and get it over with.ฉันจะได้บอกเธอทีเดียว ให้มันเสร็จๆไป
# All at once I know what livin' can be. ## All at once I know what livin' can be. #
A lot of craziness is going to go on all at once and the family won't be able to tell you.เรื่องบ้าพวกนี้มันกำลังจะเกิดขึ้น แล้วครอบครัวคนร้าย ก็ไม่กล้าจะบอกคุณ
Our energies are flying everywhere all at once with no rhyme or reason.พลังของเราล่องลอย\ กระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งหน เกิดขึ้นหายไป อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
Guys talk to you all at once and your goal is to get them to go private.คนพูดคุยกับคุณทั้งหมดในครั้งเดียว และเป้าหมายของคุณคือการได้รับพวกเขาไปส่วนตัว.
It's just so much freedom all at once that it's starting to feel like severe loneliness.มันเริ่มเหมือนเหงาเดียวดายสุดๆ
They disappear all at once tonight.พวกเขาจะต้องหายสาบสูญในคืนนี้พร้อมกัน

all at once ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, 一下子] in a short while; all at once; all of a sudden
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, 一下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once

all at once ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
本膳料理[ほんぜんりょうり, honzenryouri] (n) extremely high-grade Japanese meal served all at once (on a table with legs)
束になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once
耳そろえて;耳揃えて[みみそろえて, mimisoroete] (exp) (col) all at once (usu. of payment); at one go
一度に[いちどに, ichidoni] (adv) all at once; (P)
一斉[いっせい, issei] (n-adv,n) simultaneous; all at once; (P)
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P)
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
忽ち[たちまち, tachimachi] (adv) (uk) at once; in a moment; suddenly; all at once; (P)
突然[とつぜん, totsuzen] (adj-na,adj-no,adv) abrupt; sudden; unexpected; all at once; (P)
頓に[とみに, tomini] (adv) suddenly; all at once; rapidly

all at once ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once FR: d'un trait ; en une fois
ตะลุย[adv.] (talui) EN: at a stretch ; all at once ; in one sitting FR: sans hésitation
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า all at once
Back to top