ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alight from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alight from*, -alight from-

alight from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alight from (phrv.) ลงจาก (รถยนต์, รถไฟหรือยานพาหนะอื่นๆ) See also: ออก, ออกจาก Syn. get on, get off, get onto, get out of, let off

alight from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงเครื่องบิน[v. exp.] (long khreūa) EN: alight from a plane ; step down from a plane FR: débarquer d'un avion ; descendre d'un avion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alight from
Back to top