ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agree to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agree to*, -agree to-

agree to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agree to (phrv.) อนุมัติ See also: ยอมรับ Syn. accede to, acquiesce in, assent to consent to, dissent from
agree to disagree (sl.) เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You agree to have dinner with me tomorrow night.คุณตกลงที่จะมีอาหารค่ำกับฉันในคืนวันพรุ่งนี้
Pay him. I didn't agree to three points above the vig.ฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะ ไถคนขายวิก
Once we have European approval, the F.D.A. will agree to testing.พอทางยุโรปอนุมัติ ทางอ.ย.จะยอมให้ทำการทดสอบ
Look, Serpico, if you agree to testify in open court... No!นี่เซอร์ปิโก้ ถ้านายตกลงจะขึ้นให้การในศาล
Where did you agree to become Mrs. Weinberg?ที่ไหนล่ะที่คุณตกลงจะมาเป็นคุณนาย เวนย์เบิร์ก
I'm telling you, Alex, Isabella will never agree to it.อิซาเบลล่าไม่มีวันตกลงด้วยแน่ ๆ
That you will agree to maintain a strictly professional relationship with all members of the faculty.คุณต้องรักษาความสัมพันธ์ทางอาชีพ... กับอาจารย์อื่นๆ ในคณะทุกคน
I got the secret service agent in charge at Wichita to agree to share the investigation.เราอาจต้องพึ่งกองหนุน เมื่อถึง Andrews ผมก็คิดอย่างนั้น
We can't just agree to it just because our son like it.ขอโทษนะครับ คุณกำลังมองหาใครอยู่รึครับ
And then I think she is ok, I should maybe agree to their marriage. I'll feel bad if I make them break upดีมาก พวกเราเซ็นต์สัญญากันตอนนี้เลยมั้ยครับ
They agree to have the wedding early.คุณพูดเรื่องจริงใช่มั้ย ? ใช่แล้ว
Then again, what made her agree to see me?แต่ก็นั่นแหละ อะไรทำให้เธอยอมมาพบผมได้นะ

agree to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 情愿 / 情願] willingness; would rather (agree to X than Y)

agree to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey

agree to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
รับทำ[v. exp.] (rap tham) EN: agree to do ; do ; make FR: accepter de faire
สมาทาน[v.] (samāthān) EN: undertake to observe ; agree to observe FR:
ตกปากตกคำ[v.] (tokpāktokkh) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word FR:
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre
ยอมผูกพันตน[v. exp.] (yøm phūkpha) EN: agree to be bound FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agree to
Back to top