ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agree on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agree on*, -agree on-

agree on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agree on (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง) Syn. agree about
agree on (phrv.) ตัดสินว่าเป็น See also: เลือกให้เป็น Syn. decide on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you agree on their marriage? I've already agreed on it from the start.ใช่ แน่นอน ผมจะเตรียมห้องประชุมเดี๋ยวนี้แหละครับ
They didn't agree on much.พวกเขาไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่
What they can't agree on is who built it and when.ไม่สามารถระบุได้ว่าสร้างโดยอะไร โดยใคร หรืออย่างไร
What they all agree on is that the smooth side is definitively Egyptian.แต่ทั้งหมดเห็นพ้องกัน ด้านเรียบนั่นเป็นของชาวอิยิปต์แน่นอน
They couldn't even agree on the Nicene Creed!พวกเข้าไม่ได้เห็นตรงกันในมติสภา!
Motivation aside,I think harry and lundy would agree on this one.แรงจูงใจข้างเคียง แฮรี่กับลันดี้ คงเห็นด้วยกับข้อนี้
I'll tell you what, I will agree to dropping the injunction, which will save us days of courtroom arguments and a boatload of legal fees, if we can agree on some simple ground rules on how you publish that document.เอาเป็นว่า ผมจะยอมถอนคำสั่งห้ามตีพิมพ์ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา การใต่สวนในศาลไปได้หลายวัน กับค่าธรรมเนียมศาลก้อนโต
So glad we all agree on something.งั้นมายินดีที่เรามีส่วนที่เห็นตรงกัน
But everyone can agree on one thing-- tans fade, highlights go dark,สอนให้เรารู้ว่า... . คุณต้องรีบก่อไฟ ก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า
I am telling her. Look, if we can't agree on something this basic,ผมจะบอกเธอ ฟังนะ ถ้าเรื่องแค่นี้ เรายังตกลงกันไม่ได้
We agree on something. Archibald,ดี เราแค่มีความเห็นบางอย่างเหมือนกัน อาร์ชิบอล
I'm glad we agree on something.ข้าดีใจที่เราเห็นด้วยกันในบางอย่าง

agree on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
方針を固める[ほうしんをかためる, houshinwokatameru] (exp,v1) to agree on the principle; to firmly establish a policy

agree on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นัดวันประชุม[v. exp.] (nat wan pra) EN: agree on a conference date FR:
ตกลงราคา[v. exp.] (toklong rāk) EN: agree on the price FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agree on
Back to top