ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aggrandizement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aggrandizement*, -aggrandizement-

aggrandizement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggrandizement (n.) การสรรเสริญ See also: การถวายพระเกียรติ, การสดุดี, การเทิดทูน, การยกย่อง Syn. apotheosis, exaltation

aggrandizement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御為ごかし;お為ごかし[おためごかし, otamegokashi] (n) self-aggrandizement under pretense of aiding another (aggrandisement, pretence)
自己肥大[じこひだい, jikohidai] (n) self-aggrandizement; self-glorification; something becoming large by feeding upon itself

aggrandizement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstverherrlichung {f}self-aggrandizement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aggrandizement
Back to top