ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advise on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advise on*, -advise on-

advise on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advise on (phrv.) แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง See also: แนะให้ปฏิบัติ, ให้ความเห็น Syn. advise about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know why you pay me to advise on these matters.ไม่รู้ว่านายจ้างฉัน มาเป็นที่ปรึกษาทำไม
Solid. Advise on target.ของแข็ง คำแนะนำเกี่ยวกับ เป้าหมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advise on
Back to top