ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advise about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advise about*, -advise about-

advise about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advise about (phrv.) แนะนำ (บางคน) ให้ทำบางสิ่ง See also: แนะให้ปฏิบัติ Syn. advise on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advise about
Back to top