ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advanturous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advanturous*, -advanturous-

advanturous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advanturous (adj.) ซึ่งชอบเสี่ยง See also: ซึ่งชอบผจญภัย Syn. venturesome

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advanturous
Back to top