ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advance upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advance upon*, -advance upon-

advance upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advance upon (phrv.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี Syn. advance on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advance upon
Back to top