ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advance on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advance on*, -advance on-

advance on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advance on (phrv.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี Syn. advance upon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An advance on your first recording session.เงินกู้สำหรับการบันทึกเสียงครั้งแรกของคุณ
Just because he set this up, he felt he could bust Jimmy's balls... for an advance on the money we were going to steal.แค่เขาคิดว่าเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ เลยเซ้าซี้จิมมี่ยกใหญ่ เพื่อสิทธิพิเศษที่จะได้ จากเงินที่เราจะไปปล้น
With each new victory. American forces advance on Japan.กองทัพสหรัฐชนะศึกเล็กศึกน้อย จนสามารถคืบเข้าโจมตีญี่ปุ่นได้ในที่สุด
As we advance on this area,ถ้าเราลุกล้ำเข้าไปในเขตนั้น..
And when they do, they always have an excuse... like the neighbor whose own trash was already full... or the blonde who forgot to eat her breakfast... or the employee who needed an advance on his salary... it's true--และเมื่อพวกเขาทำ มันก็มักจะต้องมีข้อแก้ตัวเสมอ อย่างเมื่อถังขยะของตัวเองเต็มหมดแล้ว หรือสาวผมบลอนด์คนนั้นที่ลืมทานข้าวเช้ามา
If you don't get an advance on your salary,ถ้านายไม่ได้เงินค่าจ้างล่วงหน้ามาล่ะก็
But if I could get an advance on my salary, I could at least get the surgery ball rolling. Whoa!แต่ถ้าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ ฉันก็จะผ่าตัดได้
Look, Ted, I know that you can't authorize an advance on my salary, but you could put in a request, can't you?- โอเคเท้ด คุณอาจจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าไม่ได้ แต่คุณอาจทำเรื่องได้ ใช่มั้ย
Yeah, let me just get an advance on my trust fundใช่ ให้ฉันไปหาสัญญา เงินทุนล่วงหน้าของฉันก่อน
He said something about taking an advance on some scholarship and use it to take care of our situation.เค้าพูดบางอย่างเกี่ยวกับการกู้เพื่อทุนการศึกษาและเอามาใช้ให้พวกเรา
An advance on a scholarship?การกู้เพื่อทุนการศึกษา
He said something about taking an advance on some scholarship and use it to take care of our situation.เค้าพูดบางอย่างเกี่ยวกับการกู้เพื่อทุนการศึกษาและเอามาใช้ให้ในสถานะของพวกเรา

advance on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垫脚石[diàn jiǎo shí, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠˇ ㄕˊ, 垫脚石 / 墊腳石] stepping stone; fig. person used to advance one's career

advance on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside

advance on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehaltsvorschuss {m}advance on salary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advance on
Back to top