ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adorn with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adorn with*, -adorn with-

adorn with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adorn with (phrv.) ตกแต่ง (คนหรือสิ่งต่างๆ) ให้ดีมีคุณค่า See also: ประดับประดา Syn. decorate with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูป่า (n.) archway adorn with branches of trees See also: arch made of leaves under which a funeral procession passes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adorn with
Back to top