ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adding machine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adding machine*, -adding machine-

adding machine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adding machine (n.) เครื่องบวกเลข Syn. adder
English-Thai: HOPE Dictionary
adding machineเครื่องบวกเลข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Feels like accountants are cranking adding machines in my head.รู้สึกเหมือนกับนักบัญชีไขเครื่องในหัวเลย
Well, you know, basically it's just a big, fast adding machine.ดี คุณรู้ว่าพื้นมันเป็นเพียงขนาดใหญ่เครื่องเพิ่มอย่างรวดเร็ว
Because I don't need another smart girl with an adding machine.เพราะฉันไม่ต้องอีกสาวสมาร์ท กับเครื่องเพิ่ม

adding machine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
加算器;加算機[かさんき, kasanki] (n) adder (written); adding machine

adding machine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addiermaschine {f}adding machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adding machine
Back to top