ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

add to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *add to*, -add to-

add to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
add to (phrv.) เพิ่ม See also: ต่อเติม, ใส่เพิ่มให้กับ
add together (phrv.) รวม See also: บวก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปนกัน (v.) add together See also: join in Syn. ผสม, รวมกัน, ประสม, พลอยเข้าด้วย
ประสมประเส (v.) add together See also: join in Syn. ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสม, พลอยเข้าด้วย
พลอยเข้าด้วย (v.) add together See also: join in Syn. ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ
I have nothing further to add to what I have said.ฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสิ่งที่ฉันได้กล่าวว่า
There is nothing to add to it, nothing to take from it.CIaire, honey, the music's pIaying for you now and forever. Were there four Iimo drivers or five?
Killing me will only add to your misery.ฆ่าผมมีแต่จะเพิ่มความทุกข์
Does charlie intend to break the record of most number of marriages... or do you want to add to his record of most number of divorces?ชาร์ลีตั้งใจทำลายสถิติการแต่งงานมากที่สุด... หรือลูกตั้งใจทำลายสถิติการหย่าร้างมากที่สุด
I didn't wanna add to it.ฉันไม่อยากทำให้คุณกลุ้มกว่าเดิม
Another lightsaber to add to my collection.ข้าจะมีไลเซเบอร์ เก็บสะสมเพิ่มอีกแล้ว
Did his mother have something to add to that?แม่ของเขามีอะไรเพิ่มเติมรึเปล่า
They expect us to play our best to give our bloody all, then they add to our bloody workload.พวกเค้าคาดหวังจะให้เราเล่นเต็มที่.. ให้เราฝึกเลือดตาแทบกระเด็น.. แล้วยังจะมาเพิ่มภาระบ้าๆให้เราอีก
With all due respect, sir, it means that if you can't add to my knowledge of Cate,ด้วยความเคารพนะครับ มันหมายความว่า ถ้าคุณไม่สามารถทำให้ผมรู้จักเคตมากขึ้น
SO TO ADD TO THE LILY INTRIGUE OR POSSIBLY HELP EXPLAIN ITถ้างั้นก็เล่าเรื่องลิลลี่ให้ฟังหน่อย ไม่งั้นก็ช่วยอธิบายด้วย
No, add to that the factไม่ใช่ ข้อเท็จจริงคือ

add to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增添[zēng tiān, ㄗㄥ ㄊㄧㄢ, 增添] add to; increase
加﹍于[jiā yú, ㄐㄧㄚ ㄩˊ, 加﹍于 / 加﹍於] impose; add to

add to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water
人手を増やす[ひとでをふやす, hitodewofuyasu] (exp,v5s) to add to the staff; to increase the staff
付け合わせる[つけあわせる, tsukeawaseru] (v1) to add to
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
替え玉(P);替玉[かえだま, kaedama] (n) (1) substitute; double; (2) second serving (ball) of noodles (to add to previously purchased ramen); (P)
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
申し添える[もうしそえる, moushisoeru] (v1,vt) to add to what has been said
継ぎ足す;継足す;接ぎ足す(iK)[つぎたす, tsugitasu] (v5s,vt) to extend (e.g. a house); to add to (e.g. coals to a fire)
書き足す[かきたす, kakitasu] (v5s,vt) to add to; to insert
殖やす(P);増やす(P)[ふやす, fuyasu] (v5s,vt) to increase; to add to; to augment; (P)

add to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ้ำเติม[v.] (samtoēm) EN: lay it on ; aggravate ; add to another's woes ; make things worse for (s.o.) FR:
หยิบใส่รถเข็น [v. exp.] (yip sai rot) EN: add to cart FR: ajouter au panier
หยิบใส่ตะกร้า[v. exp.] (yip sai tak) EN: add to basket FR: ajouter au panier
ประสมประเส[v.] (prasomprasē) EN: add together ; join in FR:
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up FR: ajouter ; totaliser ; globaliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า add to
Back to top