ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

act on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *act on*, -act on-

act on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
act on (phrv.) มีผลต่อ
act on (phrv.) ทำตาม See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รั้งตำแหน่ง (v.) act on behalf of
ถอนคำพูด (v.) retract one´s words See also: retract one´s statement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That you're going to act on what we tell you.ว่าคุณจะต้องทำ ตามที่เราบอก
You are telling me that Saunière's last act on earth..คุณกำลังจะบอกว่า ก่อนที่ โซนิแยร์ จะตาย
To act on selfish impulse.ทำทุกอย่างเอาแต่ใจตัว
You forced us to act On a false assumption.คุณบังคับให้เราทำไปบนการคาดการที่ผิด
I've decided to act on that promise I hope you understand.พี่ก็คิดซะว่าเป็นตอนนี้ก็แล้วกันนะ คิดว่าพี่คงเข้าใจนะ
Look, all I'm asking you to do is just act on her behalf.นี่ ผมแค่ขอร้องให้คุณเป็นตัวแทนให้เธอ
How could I act on your behalf, Your Majesty?ข้าจะทำทุกอย่างแทนพระองค์ได้อย่างไร?
You know, if you don't act on that... pretty soon, you know what I'm gonna do?ถ้าลูกไม่พามานะ พ่อจะทำไงรู้มั้ย
But do you have enough courage to act on it?แต่ขึ้นอยู่กับว่า พวกเจ้ากล้าหรือไม่ ?
You have no right to act on your own! You have taken vows, obedience being one!คุณไม่มีสิทธิทำอย่างนั้น คุณได้สาบานตนที่จะปฏิบัติตาม!
Some new intel has just come to our attention and we need to act on it immediately.เรามีข้อมูลใหม่เข้ามา เราจำเป็นต้องรีบทำทันทีค่ะ
If it's all an act on Junpyo's part, it's a relief.ถ้าจุนพโยทิ้งจันดีเป็นแค่การแสดง ดังนั้นมันจะไม่ดีกว่าหรอ แต่ว่า..

act on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, 代] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, 代办 / 代辦] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires
自作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, 自作主张 / 自作主張] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative
相吸[xiāng xī, ㄒㄧㄤ ㄒㄧ, 相吸] mutual attraction (e.g. electrostatic); to attract one another

act on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海上衝突予防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892)
港則法[こうそくほう, kousokuhou] (n) Act on Port Regulations (1948)
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger
摺動[しゅうどう, shuudou] (n) sliding or moving along a smooth surface with continuous contact on that surface
気を紛らす[きをまぎらす, kiwomagirasu] (exp,v5s) to distract oneself; to take one's mind off one's worries
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n,adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires

act on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทำแทน[v. exp.] (kratham tha) EN: act on one's behalf FR:
มีผลต่อ[v. exp.] (mī phon tø) EN: affect ; act on ; bear on FR: affecter ; influencer ; favoriser
รักษาการ[v. exp.] (raksākān) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkrat) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion FR: affecter ; toucher
มีผลกระทบต่อ[v. exp.] (mī phon kra) EN: have an impact on ; affect FR: affecter
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamph) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; take back what one has said ; eat one's words FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.) ; retirer ses paroles
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop FR:
ตกเขียว[v.] (tokkhīo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า act on
Back to top