ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acetaldechyde

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acetaldechyde*, -acetaldechyde-

acetaldechyde ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acetaldechyde (n.) เอธิลอัลกอฮอล์ See also: อัลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นของหมัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acetaldechyde
Back to top