ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accord with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accord with*, -accord with-

accord with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accord with (phrv.) เข้ากันกับ See also: เข้ากับ, เห็นพ้องกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย

accord with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle

accord with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอดคล้องกับ[v. exp.] (søtkhløng k) EN: be in accord with ; be in line with ; correspond ; satisfy FR:
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:
ถูกใจ[adv.] (thūkjai) EN: in accord with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accord with
Back to top