ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abstain from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abstain from*, -abstain from-

abstain from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstain from (phrv.) ละเว้นจาก See also: ละเว้น, หลีกเลี่ยง Syn. forbear from
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดเหล้า (v.) abstain from liquors See also: give up drinking Syn. เลิกเหล้า
เลิกเหล้า (v.) abstain from liquors See also: give up drinking
ทับสิทธิ์ (v.) abstain from voting See also: sleep on one´s rights, lose one´s right, abandon one´s right, neglect one´s right Syn. นอนหลับทับสิทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think all of us should make a pact to abstain from sex.ครูคิดว่า เราทุกคนควรมีสนธิสัญญา ว่าจะงดเว้น เซ็ก
And you abstain from sex. I know what you are.หมกมุ่มกับเรื่องกาม ฉันรู้ว่าเธอเป็นอะไร!
To abstain from eating, and immersing yourself in books.ละเว้นจากการกินและหมกมุ่นอยู่กับหนังสือของเจ้า
May you abstain from such disdainful behavior.ท่านจงอย่าได้ทำการดูหมิ่นอย่างนี้
After Susan Delfino's kidney transplant, her doctor ordered her to abstain from sex... for six weeks.หลังจากที่ซุซาน ผ่าตัดเปลี่ยนไต หมอได้สั่งให้เธอ งดการมีเพศสัมพันธ์
But she said I had to abstain from all sexual activity for four weeks.เรียบร้อยดี เธอบอกว่าฉันต้องงด กิจกรรมทางเพศประมาณ4สัปดาห์
"A time to abstain from embracing,"จังหวะที่จะหักห้ามใจจากการโอบกอด

abstain from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet

abstain from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木食上人[もくじきしょうにん, mokujikishounin] (n) holy men who abstain from meat and cooked food
酒を慎む[さけをつつしむ, sakewotsutsushimu] (exp,v5m) to abstain from drinking

abstain from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินแจ[v.] (kinjaē) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish FR: pratiquer le végétarisme ; manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
เลิกดื่มเหล้า[v. exp.] (loēk deūm l) EN: abstain from wine FR: arrêter de boire
เลิกเหล้า[v. exp.] (loēk lao) EN: abstain from liquors ; abstain from spirits FR:
งดออกเสียง[v. exp.] (ngot øksīen) EN: abstain from voting FR: s'abstenir de voter ; s'abstenir
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter
งดเว้นการดื่มเหล้า[v. exp.] (ngotwēn kān) EN: abstain from alcohol FR:
สละสิทธิออกเสียง[v. exp.] (sala sitthi) EN: abstain from voting FR: s'abstenir de voter
ทับสิทธิ์[v.] (thapsit) EN: abstain from voting ; sleep on one's rights ; lose one's right ; abandon one's right ; neglect one's right FR: s'abstenir de voter
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: give up ; stop ; refrain from ; abstain from ; leave ; omit FR: éviter de ; arrêter de ; s'abstenir de ; exclure ; abandonner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abstain from
Back to top