ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absolute majority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absolute majority*, -absolute majority-

absolute majority ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absolute majority (n.) เสียงข้างมาก See also: เสียงส่วนมาก, ส่วนรวม, ฝ่ายข้างมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

absolute majority ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 绝大多数 / 絕大多數] absolute majority; overwhelming majority

absolute majority ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶対多数[ぜったいたすう, zettaitasuu] (n) absolute majority
絶対過半数[ぜったいかはんすう, zettaikahansuu] (n) absolute majority

absolute majority ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: absolute majority FR: majorité absolue [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absolute majority
Back to top