ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abounding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abounding*, -abounding-

abounding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abounding (adj.) ที่มากมายไปด้วย See also: ที่อุดมไปด้วย Ops. scarce
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกลื่อนกล่น (adv.) aboundingly See also: fully, widely (spread), gluttingly Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน

abounding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุกชุม[adj.] (chukchum) EN: plentiful ; abundant ; ample ; abounding FR:
ดื่น[adj.] (deūn) EN: plentiful ; abundant ; copious ; abounding ; common FR:
เกลื่อน[adj.] (kleūoen) EN: scattered about ; spread all over ; strewn with ; flooded with ; abounding in ; teeming ; filled with ; widespread ; glutted with ; littered with ; full of FR: plein de ; rempli de
เพียบพร้อมด้วย[X] (phīepphrøm ) EN: replete with ; abounding with FR: bourré de
เปี่ยม[adj.] (pīem) EN: brimming ; full to the top ; full to the brim ; full (of) ; replete (with) ; abounding (in) ; almost overflowing FR: à ras bords ; à ras bord ; débordant ; inondé (de)
อุดมไปด้วย[adj.] (udom pai dū) EN: rich in ; abounding in FR: riche en
อาเกียรณ์[X] (ākīen) EN: aboundingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abounding
Back to top