ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abide in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abide in*, -abide in-

abide in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abide in (phrv.) พัก (คำเก่า) See also: อาศัย, อยู่ Syn. abide at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่น,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abide in
Back to top