ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abide by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abide by*, -abide by-

abide by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abide by (phrv.) ยอมปฎิบัติตาม See also: ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง Syn. comply with, conform to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
You students abide by our decisions and keep quietนักเรียนของเราจัปฏิบัติตามการตัดสินใจของเราและจะอยู่เงียบ ๆ
This school doesn't need students who can't abide by the rulesโรงเรียนนี้ ไม่ต้องการนักเรียน ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ
You need to abide by those rules.เธอต้องปฎิบัติตามกติกา
Therefore, you must abide by your promise.ดังนั้น, เธอต้องทนอยู่กับสัญญาที่เธอให้ไว้.
And you, as a medical practioner, you abide by these strictures absolutely.และคุณ จรรยาบรรณแพทย์ คุณต้องปฏิบัติตามกฏนี้อย่างเคร่งครัด
I have to abide by the letter of the law.ผมต้องขอเอกสาร ไปตามกฎหมาย
Is that you do not abide by the rulesข้าบอกกฏกับเจ้าไปแล้ว
Fine, we'll abide by the Geneva Convention.ตามใจละกัน เราจะยอมทำตามข้อตกลงสันติภาพเจนีวา
I must abide by it. Fine. Whatever you say.ได้ก็ตามแต่นาย แต่ฉันไม่ไปเซี่ยงไฮ้
You cannot abide by this.คุณจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้
People feel disenfranchised and fed up with the privileged minority who seem to abide by their own set of rules.พวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบและ เบื่อกับบางคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ ที่ดูเหมือนจะปฏิบัติตาม กฎของตนเอง

abide by ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安分守己[ān fèn shǒu jǐ, ㄢ ㄈㄣˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧˇ, 安分守己] abide by the law and behave oneself; know one's place
恪守[kè shǒu, ㄎㄜˋ ㄕㄡˇ, 恪守] scrupulously abide by

abide by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
判決に従う[はんけつにしたがう, hanketsunishitagau] (exp,v5u) to abide by the verdict
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey

abide by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow FR: observer ; pratiquer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by law ; obey the law FR: respecter la loi ; agir dans le respect des lois ; se conformer à la loi
รักษากฎหมาย[v. exp.] (raksā kotmā) EN: abide by the law ; uphold the law FR:
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abide by
Back to top