ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abasement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abasement*, -abasement-

abasement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abasement (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ Syn. shame, infamy Ops. grace, honor
English-Thai: Nontri Dictionary
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์

abasement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卑下[ひげ, hige] (n,vs,adj-no) self-abasement; humility; self-depreciation
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abasement
Back to top