ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

a letter which represents a vowel sound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *a letter which represents a vowel sound*, -a letter which represents a vowel sound-