ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volga

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volga*, -volga-

volga ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Volga (n.) แม่น้ำวอลก้า See also: แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในยุโรป
English-Thai: HOPE Dictionary
volga(วอล'กะ) n. ชื่อแม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Down where the Volga flowsลงที่แม่น้ำ โวลก้า ไหล

volga ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏尔加河[Fú ěr jiā hé, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄐㄧㄚ ㄏㄜˊ, 伏尔加河 / 伏爾加河] Volga River

volga ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボルガ[, boruga] (n) Volga (river)
ボルガ川[ボルガがわ, boruga gawa] (n) Volga (River)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volga
Back to top