ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virgo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virgo*, -virgo-

virgo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Virgo (n.) กลุ่มดาวหญิงสาว See also: หมู่ดาวระหว่างหมู่ดาว Leo และหมู่ดาว Libra
Virgo (n.) ราศีกันย์ See also: คนเกิดราศีกันย์
English-Thai: HOPE Dictionary
virgo(เวอ'โก) n. ชื่อกลุ่มดาวที่อยู่ระหว่างกลุ่มดาวLeoและกลุ่มดาวLibra
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กันย์ (n.) Virgo Syn. ราศีกันย์
ราศีกันย์ (n.) Virgo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just one of thousands in the Virgo Supercluster.มันเป็นเพียงหนึ่งในหลาย พันคนในราศีกันย์ แอนดรอมีดะ
Yet, the entire Virgo Supercluster itself forms but a tiny part of our universe.แต่ทั้งหมดราศีกันย์ คลัสเตอร์สุด ตัวเอง รูปแบบ แต่ส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ของจักรวาลของเรา
Virgo is number one in fortune today!วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลยนะ
Virgo is number one in fortune today!- วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลย
Virgo is number one in fortune today!วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลย
Hey, Miyuki, you are a Virgo, right?นี่.. มิยูกิ เธอราศีกันย์ใช่ไหม?
Virgo... the virgin.เวอร์โก... พรหมจรรย์
She's a Virgo.เธอเป็นคนราศีกันย์น่ะครับ

virgo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
室女座[Shì nǚ zuò, ㄕˋ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 室女座] Virgo (constellation and sign of the zodiac)
处女座[Chǔ nǚ zuò, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 处女座 / 處女座] Virgo (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 室女座

virgo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙女座;おとめ座[おとめざ, otomeza] (n) Virgo (constellation); the Virgin
処女宮[しょじょきゅう, shojokyuu] (n) Virgo (6th zodiacal sign); the Virgin

virgo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัญ[n. prop.] (Kan ) EN: Virgo FR:
กันย์[n. prop.] (Kan ) EN: Thai Zodiac sign for Virgo FR:
กลุ่มดาวกันย์[n. prop.] (klum dāo Ka) EN: Virgo FR: constellation de la Vierge [f] ; La Vierge
กลุ่มดาวหญิงสาว[n. prop.] (klum dāo Yi) EN: Virgo FR: constellation de la Vierge [f] ; La Vierge
ราศีกันย์[n. exp.] (rāsī Kan) EN: Virgo FR: signe de la Vierge [m]

virgo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfrau {f} (Sternzeichen)Virgo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virgo
Back to top