ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vedic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vedic*, -vedic-

vedic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vedic (adj.) เกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู
English-Thai: HOPE Dictionary
vedic(เว'ดิค) adj. เกี่ยวกับVeda (ดู)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Maria Avedici Santoya.""มาเรีย อเวนดีซี ซานโตยา"

vedic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计都[jì dū, ㄐㄧˋ ㄉㄨ, 计都 / 計都] concept from Vedic astronomy (Sanskrit Ketu), the opposite point to Rahu 羅睺|罗喉; imaginary star presaging disaster

vedic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグベーダ;リグ・ベーダ[, rigube-da ; rigu . be-da] (n) Rig Veda (collection of hymns in Vedic Sanskrit)
アグニ[, aguni] (n) Agni (Vedic god of fire) (san
阿耆尼[あぎに, agini] (n) (See アグニ) Agni (Vedic god of fire)

vedic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing ; ayurveda ; ayurvedic medicine FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
การแพทย์อายุรเวท[n. exp.] (kān phaēt ā) EN: ayurvedic medicine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vedic
Back to top