ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vandalic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vandalic*, -vandalic-

vandalic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vandalic (adj.) เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vandalic
Back to top