ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vp*, -vp-

vp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
VP (abbr.) คำย่อของ Vice President
VP (abbr.) คำย่อของ verb phrase

vp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE
パンティーライン;パンティー・ライン[, pantei-rain ; pantei-. rain] (n) panty lines; visual panty line; VPL
最優秀選手[さいゆうしゅうせんしゅ, saiyuushuusenshu] (n) (the) most valuable player; MVP
気相エピタキシー[きそうエピタキシー, kisou epitakishi-] (n) (See 気相エピタキシャル成長) vapor phase epitaxy; VPE; vapor phase epitaxial growth
気相エピタキシャル成長[きそうエピタキシャルせいちょう, kisou epitakisharu seichou] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxial growth; vapor-phase epitaxy; VPE
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI)
交換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP")
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network

vp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โปรด[v.] (prōt) EN: please ; would you mind ...? FR: pardon ; s'il vous plaît ; S.V.P. (abrév.) ; veuillez ... ; Veuillez ..., svp !
วาโซเพรสซิน[n.] (wāsōphrētsi) EN: vasopressin ; arginine vasopressin (AVP) ; antidiuretic hormone (ADH) ; argipressin FR:

vp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vermögenswert {m}; Aktivposten
progressiv; fortschreitend {adj} | progressiver | am progressivsten | nicht progressivprogressive | more progressive | most progressive | nonprogressive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vp
Back to top