ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

top drawer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *top drawer*, -top drawer-

top drawer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
top drawer (sl.) ผู้นำ See also: หัวหน้า Syn. Top bannana
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My will is in the top drawer of the desk in my study.พินัยกรรมอยู่บนลิ้นชักบน ที่ห้องทำงาน
We all know you keep your stash of jelly doughnuts in the top drawer of your desk.ทุกคนรู้ว่าคุณตุนโดนัทไว้ในลิ้นชัก โต๊ะทำงาน
Oh. Top drawer in the dresser.โอ้ ลิ้นชักชั้นบนสุด
So the whole right side of the closet is yours, and I emptied out the top drawers of the bureau for your socks and those cute little boxer briefs you wear.ตู้เสื้อผ้าฝั่งทางขวาทั้งหมดเป็นของคุณ ฉันเคลียร์ลิ้นชักตู้ชั้นบน ให้เธอไว้ใส่ถุงเท้ากับบ๊อกเซอร์แล้วนะ
That's top drawer. That's absolutely top drawer.นั่นเป็นผู้แก้ไขที่ยอดเยี่ยม นั่นผู้แก้ปัญหาอย่างสุดยอด

top drawer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุณภาพดีที่สุด[n. exp.] (khunnaphāp ) EN: top drawer FR: première qualité [f[ ; qualité supérieure [f]
คุณภาพสุดยอด[X] (khunnaphāp ) EN: top drawer FR:
มีระดับ[adj.] (mī radap) EN: classy ; top drawer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า top drawer
Back to top