ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

top bannana

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *top bannana*, -top bannana-

top bannana ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
top bannana (sl.) ผู้นำ See also: หัวหน้า Syn. Top drawer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า top bannana
Back to top