ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solar eclipse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solar eclipse*, -solar eclipse-

solar eclipse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solar eclipse (n.) สุริยุปราคา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุริยคราส (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยเคราะห์
สุริยอุปราคา (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยคราส
สุริยอุปราคา (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยเคราะห์
สุริยเคราะห์ (n.) solar eclipse Syn. สุริยุปราคา, สุริยอุปราคา, สุริยคราส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A familiar example occurs during a lunar or a solar eclipse when sunlight is blocked by the moon or Earth's shadow.นี้เป็นเรื่องง่ายที่เราจะ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หาดาวเคราะห์คล้าย โลกที่ข้ามดาวที่อยู่ห่างไกล เป็นการยากมาก
They say there's going to be a solar eclipse today.เขาบอกว่าจะมีสุริยคราสวันนี้
There's a solar eclipse and wherever you are, whatever happened to you,เกิดสุริยุปราคา และไม่ว่านายอยู่ที่ไหน หรือเกิดอะไรขึ้นกับนาย
This phenomenon is called the astrology a total solar eclipse.นี่คือปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสุริยคราสเต็มดวง
What did our parents the next solar eclipse?บรรพบุรุษเราพูดถึงสุริยคราส ที่กำลังจะมาถึงว่ายังไง ?
Ah! Soon, there's going to be a solar eclipse.อ้า อีกไม่นานจะสุริยคราสแล้วสินะ
"with a solar eclipse.พร้อมกับการเกิดสุริยุปราคา
To test that idea, Hess timed one of his ascents to coincide with a solar eclipse.เพื่อทดสอบความคิดที่เดิมหมด เวลาหนึ่งขึ้นเป็นของเขา ให้ตรงกับสุริยุปราคา

solar eclipse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日食[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, 日食] solar eclipse

solar eclipse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
皆既日食[かいきにっしょく, kaikinisshoku] (n) total solar eclipse
金環日食[きんかんにっしょく, kinkannisshoku] (n) annular solar eclipse

solar eclipse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สูรย์[n.] (sūn) EN: solar eclipse FR:
สูรยคราส[n.] (sūrayakhrāt) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun by the moon FR: éclipse de soleil [f]
สุริยคราส[n.] (suriyakhrāt) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยุปราคา[n. exp.] (suriyuparāk) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun FR: éclipse de soleil [f] ; éclipse solaire [f]
สุริยุปราคาเต็มดวง[n. exp.] (suriyuparāk) EN: total solar eclipse FR: éclipse totale de soleil [f]
สุริยุปราคาส่วน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: partial solar eclipse FR: éclipse partielle de soleil [f]
สุริยุปราคาวงแหวน[n. exp.] (suriyuparāk) EN: annular solar eclipse FR:
วงแหวนสุริยุปราคา[n.] (wongwaēn su) EN: annular solar eclipse FR: éclipse annualire de soleil [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solar eclipse
Back to top