ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sahara

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sahara*, -sahara-

sahara ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Sahara (n.) ทะเลทรายซาฮารา
Saharan (adj.) เกี่ยวกับทะเลทรายซาฮารา
English-Thai: HOPE Dictionary
sahara(ซะแฮ'ระ,ซาฮา'ระ) n. ทะเลทรายซาฮาราในภาคเหนือของแอฟริกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What mountain range separates Casablanca from Sahara desert?เทือกเขาอะไรในคาซาบัลงกา ที่เเยกตัวออกจากทะเลทรายซาฮารา
What, Sam, her pussy like the fucking Sahara or something?อะไรแซม จิ๋มของหล่อนกว้างหยั่งกับทะเลทรายซาฮาร่ารึไง
And then, ironically, you'll develop a thirst as if you were alone in the Sahara Desert.แล้วกระทบกระเทียบ คุณจะพัฒนาความกระหาย ราวกับว่าคุณกำลังเพียงอย่างเดียว ในทะเลทรายซาฮารา
In a letter to Scientific American he calculated that his solar power plants if deployed in an area of the Sahara Desert only 150 miles on a side could supply as much power as consumed by all the industries of the world.ในจดหมายถึง วิทยาศาสตร์อเมริกัน, เขาคำนวณว่าโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ของเขา ถ้านำไปใช้ในพื้นที่ของ ทะเลทรายซาฮารา
Sahara Springs Motel on Route 17.ซาฮาร่าสปริงโมเตล สาย 17
I have no time to draw for a little boy dressed in a coat, carrying a sword, who appears from nowhere in the middle of the Sahara.ฉันไม่มีเวลามาวาดรูปแกะ ให้เด็กตัวเล็ก ๆถือดาบ ซึ่งโผล่มาจากไหนไม่รู้ ที่กลางทะเลทรายซาฮาร่า
This sunny section of the solar system is called the Sahara.ส่วนที่แดดสว่างจ้า ของระบบสุริยะนี่เรียกว่าซาฮาร่า
The name of this planet is Sahara? No, no, no, no.- ดาวเคราะห์นี่ชื่อซาฮาร่าเหรอฮะ
This simmering spot of singing sand is called the Sahara.- ไม่ ๆ ๆ ส่วนที่เป็นทรายร้อนระอุนี่เรียกว่าซาฮาร่า
Is it A, the Sahara, B, the Negev, C, the Gobi, D..A ทะเลทรายซาฮารา B ทะเลทรายเนเกฟ C ทะเลทรายโกบี D..
And focus most of all on this part of Africa just on the edge of the Sahara.มันชัดเจนที่สุดในแถบนี้ของแอฟริกา อยู่ริมขอบซาฮาราพอดี
Oh, yes. We're going to the Taj Al Saharaa.- เราจะไปทัช อัล ซาฮารา

sahara ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒哈拉沙漠[Sǎ hā lā shā mò, ㄙㄚˇ ㄏㄚ ㄌㄚ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, 撒哈拉沙漠] Sahara desert
撒哈拉[Sā hā lā, ㄙㄚ ㄏㄚ ㄌㄚ, 撒哈拉] Sahara

sahara ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サハラ砂漠[サハラさばく, sahara sabaku] (n) Sahara desert; (P)
サバンナオオトカゲ[, sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor
サブサハラアフリカ;サブサハラ・アフリカ[, sabusaharaafurika ; sabusahara . afurika] (n) Sub-Saharan Africa
草原[そうげん(P);くさはら;くさわら, sougen (P); kusahara ; kusawara] (n) grass-covered plain; grasslands; meadows; savannah; prairie; steppe; (P)

sahara ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซาฮาร่า = ซาฮารา[n. prop.] (Sāhārā) EN: Sahara FR: Sahara [m]
ซาฮาราตะวันตก[n. prop.] (Sāhārā Tawa) EN: Western Sahara FR: Sahara occidental [m]
ทะเลทรายซาฮาร่า[n. prop.] (Thalēsāi Sā) EN: Sahara FR: Sahara [m] ; désert du Sahara [m]
เหรียญสหรัฐ[n. exp.] (rīen Sahara) EN: U.S. dollar ; American dollar ; US Dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
สหรัฐ[n.] (saharat) EN: federation ; union FR: fédération [f] ; union [f]
สหรัฐ = สหรัฐฯ [n. prop.] (Saharat ) EN: US ; United States FR: Etats-Unis ; USA ; States
สหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Saharat Amē) EN: United States of America ; United States ; USA FR: Etats-Unis ; USA
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Āra) EN: United Arab Emirates (UAE) FR: Émirats arabes unis (EAU)
สหราชอาณาจักร[n. prop.] (Saharātcha-) EN: United Kingdom ; UK FR:
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่[n. prop.] (Saharātcha-) EN: United Kingdom of Great Britain FR: Royaume-Uni (de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) [m]
สหรัฐเม็กซิโก[n. prop.] (Saharat Mek) EN: United Mexican States FR: États-Unis du Mexique [mpl]
ทูตสหรัฐ[n. exp.] (thūt Sahara) EN: FR: la diplomatie américaine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sahara
Back to top