ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

qed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *qed*, -qed-

qed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
QED (abbr.) ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) Syn. Quantum Electrodynamics
QED (abbr.) ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum) Syn. Quantum Electrodynamics
English-Thai: HOPE Dictionary
qedabbr. (Latin) quod erat demonstradumซึ่งต้องพิสูจน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Relax, I only tranqed her.ใจเย็น, ฉันแค่ทำให้เธอสลบไป
QED, fear causes pain.ซ.ต.พ. ความกลัวคือสาเหตุของความเจ็บปวด
QED, case closed.จากนั้นก็กระโดดลงไป ซ.ต.พ. ปิดคดี

qed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
量子電気力学[りょうしでんきりきがく, ryoushidenkirikigaku] (n) quantum electrodynamics; QED
量子電磁力学[りょうしでんじりきがく, ryoushidenjirikigaku] (n) quantum electrodynamics; QED

qed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ.ต.พ. (ซึ่งต้องพิสูจน์)[abv.] (Sø.Tø.Phø. ) EN: Q.E.D. (quod erat demonstrandum) ; QED FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า qed
Back to top