ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

provincial council

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *provincial council*, -provincial council-

provincial council ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สจ. (n.) member of the Provincial Council Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาจังหวัด (n.) member of the Provincial Council

provincial council ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สภาจังหวัด[n. exp.] (saphā jangw) EN: Provincial Council FR: conseil provincial [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า provincial council
Back to top