ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phetchabun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phetchabun*, -phetchabun-

phetchabun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Phetchabun (n.) เพชรบูรณ์
Phetchabun (n.) จังหวัดเพชรบูรณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหวัดเพชรบูรณ์ (n.) Phetchabun
เพชรบูรณ์ (n.) Phetchabun Syn. จังหวัดเพชรบูรณ์

phetchabun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จังหวัดเพชรบูรณ์ ; จ.เพชรบูรณ์[n. prop.] (Jangwat Phē) EN: Phetchabun Province FR: province de Phetchabun [f]
เมืองเพชรบูรณ์ ; อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ = อ.เมืองเพชรบูรณ์[n. prop.] (Meūang Phet) EN: Mueang Phetchabun ; Mueang Phetchabun District FR: Mueang Phetchabun ; district de Mueang Phetchabun
เพชรบูรณ์[n. prop.] (Phetchabūn) EN: Phetchabun FR: Phetchabun ; Phetchaboon
สนามบินเพชรบูรณ์[n. prop.] (Sanāmbin Ph) EN: Phetchabun Airport FR:
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์[n. prop.] (Thā-ākātsay) EN: Phetchabun Airport FR:
เทือกเขาเพชรบูรณ์ ; ทิวเขาเพชรบูรณ์[n. prop.] (Theūakkhao ) EN: Phetchabun mountains FR:
ทิวเขาเพชรบูรณ์ ; เทือกเขาเพชรบูรณ์[n. prop.] (Thiu Khao P) EN: Phetchabun mountains FR:
แมงกะพรุนน้ำจืด[n. exp.] (maēngkaphru) EN: freshwater jellyfish ; Phetchabun's famous freshwater jellyfish FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phetchabun
Back to top